Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. Aan de vertaling is tien jaar lang gewerkt door een team van brontekstkenners, neerlandici, literatoren en meelezers uit uiteenlopende confessionele achtergronden (protestants, katholiek, joods).

De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel wordt zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.

De Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in 2004 en is sindsdien uitgegroeid tot de meest verspreide en gebruikte bijbelvertaling in het Nederlands taalgebied, in de protestantse eredienst, thuis, in het onderwijs, in de oecumene en in de media en cultuur.